کلیدهای محافظ جان

ایمنی و حفاظت در مقابل نشتی جریان برق

کلیدهای محافظ جان

با توجه به خطر نشتی جریان برق در وسایل برقی و الکتریکی و احتمال برق گرفتگی توسط کاربر، نیاز به سیستمی برای ایمنی در مقابل این خطر احتمالی ولی جدی، مورد نیاز می‌باشد. کلیدهای محافظ جان با تشخیص جریان نشتی در سریع‌ترین زمان برق دستگاه را قطع کرده و از کاربر در مقابل خطرات ناشی از برق گرفتگی حفاظت می‌کنند

پروکسیما

سایر محصولات

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه

عنوان محصول مشابه